февруари 5, 2018

Cosmos Kids 1 LTD

Cosmos Kids 1 Ltd е детска градина, в която езикът на преподаване е английски и се набляга основно върху развиването на мултилингвизма, социалните умения, физическото съзряване чрез спортни дейности и живота в естествена среда.

Въвежда следните ключови ценности като част от своите програми: свобода, самостоятелност/автономност, културно и социално многообразие, защита на околната среда.

Брой лица: нает персонал – 7 преподаватели, 1 администратор

Ученици: 30

Обхват на услугите:

  1. образование и развитие на децата;
  2. откриване на таланти и развитие в областта на изкуствата и спорта;
  3. спортни лагери (планински и водни спортове);

Области на експертиза:

  1. ранно езиково развитие и овладяване на поне два чужди езика;
  2. образование в областта на естествените науки и математиката;
  3. развиване на таланта по отношение на изящните изкуства и спорта
  4. развиване на социалните умения в ранна детска възраст;
  5. развиване на фините и грубите моторни умения;
  6. физическо съзряване чрез спорта (поне 3 различни вида спорт).

Система за качествен контрол: системата за качествен контрол NDNA беше приета през януари 2016.

www.cosmos-kids.org/