февруари 5, 2018

Fundacion Terra Integral

Фондация Tierra Integral (FTI) е неправителствена организация, основана през 2000 г. с цел прилагането и използването на ICT технологиите, задълбочаването на познанията в областта на аграрната екология, изследователска дейност и разработване на природни и енергийни процеси, които допринасят за справянето с проблемите, свързани с климатичните изменения. FTI също така е с водеща роля и надгражда по отношение на предоставянето на практически обучения за гражданите в мултидисциплинарни области. В момента на щат са петима работници и много голям брой сътрудници, в това число асоциации и обществени организации, занимаващи се с въпроси, залегнали като цели на фондацията.

Основните цели на FTI са да популяризира, затвърждава и развива сътрудничество по отношение на всякакъв тип интелектуални, научни и културни дейности в селските райони. Другите дейности са спомагателни/съпровождащи и включват опазването на околната среда, а също така изследователски дейности и всякакви проучвания, касаещи тези сектори.

Фондация Tierra Integral е активна основно в следните области:

  • Намиране на приложения и изследване на аграрната екология и устойчиви и екологично благосклонни енергийни процеси в природата, например способ за смекчаване на ефектите от процесите, свързани с климатичните изменения, както и тези, които влияят негативно на селските райони.
  • Развитие и популяризиране на практическите обучения за населението в областта на аграрната екология, енергийната ефективност, устойчивото развитие и т.н.
  • Национално и транснационално сътрудничество по отношение на селското и земеделското развитие на трети страни.
  • Използването и прилагането на ICTs на съответната територия с цел подпомагане на социалното благосъстояние и като двигател на икономическия растеж.

Фондацията организира и дава начален тласък на проекти за развитие на селските райони. Също така се участва в инициативи, чиято цел е да бъдат използвани новите знания и технологии, за да бъде увеличен броя на конкурентноспособните продукти и услуги на съответната територия.

TIF също взема участие в различни инициативи, касаещи развитието на селските райони, както и културни такива, една от най-важните от които е First Rural Telework Centre за селските райони в Мурсия, който основно популяризира земеделски продукти, биоразнообразие на местно ниво, ръчни изработки и екотуризъм. Сред приоритетите на Фондацията са също подобряването на пенетрацията на интернет в селските райони, което е свързано с образованието и устойчивите инициативи.

Друг пример е Центърът за Аграрна Екология и Природа/Agroecology and Environmental Center (CEAMA).

www.tierraintegral.com