февруари 5, 2018

Muzeiko Fundation

Музейко е най-големият детски научен център в Източна Европа и първият такъв в България. Специализира в сферата на научната комуникация за деца и неформалното образование. Музейко взима под внимание специфичната социална среда, която се обуславя от някои фактори като големия брой българи, които живеят под прага на бедността – над 30 %, както и конкретно географско положение на България, през която минават основните миграционни пътища. Музейко отваря врати с надеждата да окаже положително влияние:

– Върху местната икономика и развитието на инфраструктурата:

Детските музеи са популярна дестинация, както за местните хора, така и за туристите и са се доказали като катализатори за икономическото развитие на градовете.

За образованието:

Детските музеи допринасят за подхранване на любопитството и интереса на децата към процеса на учене, за постигането на по-високи академични успехи и предотвратяване на ранното напускане на училище. Насърчават се креативността и мисленето у децата като по този начин се откриват по-добри възможности за бъдещето.

– За ранното детско развитие:

Най-ранните детски години (0-3 години) са особено важни за бъдещото емоционално и интелектуално съзряване на децата, с оглед на което в детския музей се акцентира именно върху задоволяването точно на тези потребности, включително и чрез създаване на специализирани кътове за най-малките.

Музейко разполага с пространство, което е специално направено за бебета и малчугани в предучилищна възраст.

Тези детски кътове се превръщат в любимо място за родители и специалисти, давайки им отправна точка в начина на общуване с децата. Специално разработената среда променя и нагласите на възрастните по отношение на най-ранното детство.

– За участието на местната общност:

Обичта и грижата към децата са едни от най-важните фактори, които сближават хората и ги мотивират да бъдат обществено ангажирани. Детските музеи предоставят специално пространство за семействата и децата, където те  да демонстрират талантите и да споделят възгледите си.

Детските музеи са катализатори за установяването на по-здрави връзки между представителите на общността, за съживяването на малките и големите градове, поощряват обмена на идеи, а също така създават по-просветена, здравословна и финансово обезпечена среда.

http://muzeiko.bg/en