февруари 5, 2018

Steps

STePS е новооснована (през 2013 г.) частна компания, която разчита на уменията на група от експерти с мащабен опит по отношение на европейските проекти и програми (например Lifelong Learning Programme, FP7, H2020, Tempus, Interreg, etc.). Организацията е ангажирана на национално и международно ниво с насърчаването и поощряването на изследователска дейност, съсредоточена върху образованието, както и анализирането и преосмислянето на традиционните подходи при ученето. Освен това STePS е новатор що се отнася до различни способи, които засягат формалното и неформалното учене, стремейки се  към личностно израстване на индивида, както и включваща и устойчива промяна в определени организации и територии. През годините STePS проявява все по-голяма съпричастност по отношение на инициативи, целящи да преодолеят сериозните национални различия що се отнася до подготовката на началните  учители и ECEC-специалисти (изготвяне на графици) и техните образователни практики (обучителни стандарти).

STePS редовно си сътрудничи с и помага на немалко  обществени и частни институции и организации по отношение на дейности, касаещи управлението, наблюдението и оценката на проекти, установяването на мрежи от връзки, изследователската дейност и проучвания в областта на образованието и практическите обучения, в това число: автономната провинция Тренто; провинция Римини; провинция Равена; Министерството на културното наследство; Катедрата по аграрни науки (Болонски университет) и Изследователския център за Градска Среда за  Земеделие и Биоразнообразие (RESCUE-AB).

www.stepseurope.it/