февруари 5, 2018

Università di Bologna

Alma Mater Studiorum към Болонския университет, който е основан през 1088 и се смята за най-стария съществуващ университет в Западна Европа. Това е едно от най-значимите висши учебни заведения в цяла Европа с повече от 90,000 записани студенти, 33 катедри и около 2,900 преподаватели.

Катедрата по аграрни науки (DISTAL) се отличава с лидерството си в научноизследователската дейност и преподаването, като в същото време изследва обстойно теми, свързани с градинарството, растениевъдството, устойчивите аграрни системи и приложната екология на растенията. Основната мисия на катедрата е да създава и разпространява образователни и научноизследователски програми, предоставящи възможност на  завършващите студенти да придобиват умения и развиващи тяхната креативност. Университетът също така насърчава въвеждането на аграрни системи, които са доходоносни, съобразени с природата и  социално отговорни.

DISTAL разполага с опит в областта на международното лидерство по отношение на градското земеделие в Европа и развиващите се страни, най-вече що се отнася до създаването на устойчиви маломащабни растениевъдни системи.

DISTAL също е ангажирана и в областта на училищното образование, както и на това за възрастните и участва в няколко дейности, които касаят градинарството и градското земеделие, в това число проекти с ученици и учители в началното училище, лица с увреждания и пенсионери, имигранти и безработни.

Научният център по Градска Среда за Земеделие и Биоразнообразие (The Research Centre in Urban Environment for Agriculture and Biodiversity) (ResCUE-AB) е основан като част от DipSA през 2013. Неговата основна цел е да превърне града в екологична лаборатория, която се разпростира върху голяма площ и представлява свързващо звено между опита, придобит в областта на земеделието и градската екология като едновременно с това допринася за развитието на по-добра градска среда. Основните дейности на ResCUE-AB включват:

  • Насърчаване изследването на градското земеделие и научноизследователска дейност по отношение на социалните устойчиви екосистеми, в това число и посеви, за които не е нужна почва, на която да виреят, агроекология и биоразнообразие в градска среда;
  • Организиране на възможности за практически обучения, конференции, семинари и срещи с участието на научната общност и гражданското общество;
  • Координиране на иновативни и осъществими UA инициативи (на нивото на обикновените хора) с участието на голям брой заинтересовани страни (правителствени/неправителствени организации, гражданско общество, малки и средни предприятия);

Подкрепа за определяне и прилагане на политики и програми на  местно/регионално/национално/международно ниво.

DISTAL